สมัครสมาชิก / Register
สมัครสมาชิก
กรอกรายละเอียดข้อมูลสมาชิก
เสร็จสิ้น
สมัครสมาชิกเรียบร้อย

ใช้ได้แต่ a - z , A-Z และ 0-9 เท่านั้น และต้องมีความยาวมากกว่า 6 และ น้อยกว่า 12 ตัวอักษร

ใช้ได้แต่ a - z , A-Z และ 0-9 เท่านั้น และต้องมีความยาวมากกว่า 6 และ น้อยกว่า 12 ตัวอักษร

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครใช้บริการ CHESSGAMES ID

                เงื่อนไขการใช้บริการนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท เชส เกมส์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“ ผู้ให้บริการ” ) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการเกมออนไลน์ Zula Online เพื่อกำหนดข้อตกลงการใช้บริการระหว่างผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”)

ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ หรือก่อนสมัครไอดีเพื่อเข้าเล่นเกมส์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "CHESSGAMES ID") หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขการสมัคร" เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมรับข้อตกลงทั้งหมด

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม

1.ผู้ใช้บริการ CHESSGAMES ID ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการไอดี และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลของบุคคลอื่นเพียงลำพังโดยสิ้นเชิง โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแต่ประการใด

 

2.ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ตั้งชื่อ ประกาศ หรือกระทำการใดๆ ที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฎหมาย และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเมือง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย และผู้ใช้บริการไม่สามารถนำบริการที่ได้รับไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายต่างๆ หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการยกเลิกการให้บริการ CHESSGAMES ID และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแต่ประการใด

 

3.ผู้ใช้บริการ CHESSGAMES ID ตกลงยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ซึ่งผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนดให้ใช้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่า มีการปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการไอดี และ/หรือบริการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ไอดี โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

4.เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ CHESSGAMES ID ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องรักษา ไอดี และ รหัสผ่าน ของตนเองไว้เป็นความลับโดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากไอดีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมย หรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าผู้ให้บริการได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (ตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานไอดี, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการเกม หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาและ/หรือความเสียหายใดๆ จากการกระทำดังกล่าว จากผู้ให้บริการโดยสิ้นเชิง

 

5.ห้ามผู้ใช้บริการนำ ไอดี และ รหัสผ่าน ของผู้ใช้บริการเอง ไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ร่วมใช้งานหรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่น

 

6.ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า CHESSGAMES ID ที่สมัครไว้ และสิ่งของต่างๆ(Items) เป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการ ที่ผู้ใช้บริการ ได้รับจากการเข้าเล่นเกม, การแลกเปลี่ยนภายในเกม, กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในเกมและนอกเกม, การแลกเปลี่ยน Items จากมูลค่าบัตรเติมเงินต่างๆ ที่เติมไว้ เป็นเพียงการได้สิทธิการใช้ Items โดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเท่านั้น มิได้เป็นการซื้อขายหรือทำให้ผู้ใช้บริการได้กรรมสิทธิ์ใน Items แต่อย่างใด โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

 

7.กรณีมีความผิดปกติใดๆ ในการใช้บริการเกิดขึ้น เช่น ใช้โปรแกรมช่วยเล่น เจตนาหลอกลวง กรณีพิพาท รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการอื่น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยินยอมให้บริษัทฯ ระงับการใช้งาน CHESSGAMES ID ทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

 

8.ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิระงับ ยกเลิกการให้บริการไอดี ในเวลาใดๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวผู้ใช้บริการล่วงหน้า และในกรณีที่ผู้ใช้งาน ไม่เข้าใช้งานระบบสมาชิก CHESSGAMES ID หรือไม่เข้าใช้บริการเกมต่างๆ ภายใต้ CHESSGAMES ID เป็นเวลา 1 ปีติดต่อกัน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการ CHESSGAMES ID นั้นๆ

 

10.ผู้ใช้บริการเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการถูกยกเลิกหรือระงับการให้บริการไอดี ตลอดถึง การถูกระงับการให้บริการ ไอดีเกม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ CHESSGAMES ID ทุกกรณี

 

11.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ CHESSGAMES ID ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการตามมูลค่าบัตรเติมเงิน ที่คงเหลือจากการที่ผู้ใช้บริการได้เติมไว้ ตลอดรวมถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตรเติมเงินเป็นสิ่งของ (Items) ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากการถูกระงับบริการไอดี ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

12.ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ CHESSGAMES ID หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

13.ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ผู้ให้บริการระงับการให้บริการชั่วคราวแก่ CHESSGAMES ID ที่เกิดกรณีพิพาทใดๆ เช่น ข้อพิพาทจากการใช้บัตรเติมเงิน ข้อพิพาทจากการปฏิบัติผิดกฎ กติกา การเล่นเกมต่างๆ จนกว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะยุติ

 

14.บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากตัวเกมส์ทุกเกมส์ในเครือและในทุกกรณี เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 

15.ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาล กำหนดให้ผู้ให้บริการ ต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ CHESSGAMES ID ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้และผู้ใช้บริการ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการทั้งสิ้น